Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


Ostatnie istotne zmiany w opłatach
Szanowni Państwo,

Zmiany w 2016 r.

Zapisy ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223) wprowadziły zmianę sposobu rozliczenia opłaty za emisję gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, polegającą na dodaniu, w pkt 1a) w art. 273 ust. 1 ustawy Prawa ochrony środowiska, opłaty za kolejny rodzaj korzystania ze środowiska. Jest to opłata za przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji, o której mowa na wstępie.

Prowadzący instalacje albo operatorzy statków powietrznych zobowiązani są w 2016 r. do nowego sposobu rozliczeń za emisję gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami, a mianowicie:
- nie ponoszą opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za 2015 r. w zakresie, w jakim emisja tych gazów została rozliczona uprawnieniami do emisji (art. 273 ust. 4 POŚ),
- opłatę za korzystanie ze środowiska w przypadku przydzielonych uprawnień do emisji stanowi iloczyn liczby uprawnień do emisji wydanych na rachunek posiadania operatora albo na rachunek posiadania operatora statków powietrznych w rejestrze Unii i obowiązującej stawki opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w zakresie emisji dwutlenku węgla w roku na którym przydzielono uprawnienia (art. 274 ust. 1a POŚ),
- w przypadku, jeśli podmiot nie rozliczył emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wnosi opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w zakresie emisji tych gazów w danym roku kalendarzowym do 30 kwietnia następnego roku albo w terminie 14 dni od dnia następującego po upływie terminu rozliczenia wielkości emisji (art. 285a POŚ).

Istotne wcześniejsze zmiany

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342) nastąpiła zmiana przepisów dot. opłat środowiskowych. Powyższa zmiana wprowadziła nowe zasady ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska.

Podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ustalania we własnym zakresie wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów. Podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do:

  • wnoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska w terminie do dnia 31 marca następnego roku, tj. opłaty za 2015 r. wnosi się do 31.03.2016 r.,

  • - opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń (środki transportu), wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska,
    - pozostałe opłaty wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska,

  • przedłożenia wykazu o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości opłat za dany rok rozliczeniowy w terminie do 31 marca następnego roku, r., tj. wykaz za 2015 r. wnosi się do 31.03.2016 r.,

  • - wykaz za dany rok rozliczeniowy należy złożyć wyłącznie do marszałka województwa. Składanie raportu do WIOŚ nie jest obecnie wymagane.

Wysokość opłaty ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Stawki opłat obowiązujące w roku 2015 ogłoszono w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015.

Podmioty korzystające ze środowiska nie wnoszą opłat w sytuacji, w której roczna ich wysokość za dany rodzaj korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł. Do 2012 r. podmiot dokonywał opłaty w sytuacji, gdy ich wielkość przekraczała 400 zł w układzie półrocznym.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami – 77 44 11 558 lub działem Szkoleń – 77 44 26 668.

Zobacz również

Naliczanie opłat środowiskowych, wykazy, sprawozdania, ewidencje

Źródło: strony internetowe Ministerstwa Środowiska

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne