Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


Systematyczna ocena ryzyka
Wdrożenie przez Polskę przepisów dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, czyli tzw. dyrektywy IED, spowodowało powstanie nowych obowiązków dla instalacji IPPC. Duży nacisk został położony na działania mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu do gleb i wód gruntowych oraz wymagania dotyczące utrzymania i nadzorowania tych środków, poprzez wprowadzenie obowiązku sporządzani raportów początkowych dla instalacji IPPC oraz w dalszej kolejności prowadzenie monitorowania środowiska gruntowo-wodnego.

Obecne przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska dopuszczają dwie możliwości spełnienia obowiązku monitorowania stanu gleby, ziemi i wód gruntowych, tj:

  • prowadzenie systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które występują na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji IPPC,
  • lub
  • okresowe wykonywanie poboru prób oraz badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko, a także pomiarów ich zawartości w wodach gruntowych.

Decyzja o wyborze odpowiedniej metody powinna przede wszystkim uwzględniać nadrzędny obowiązek związany z ochrona środowiska gruntowo-wodnego. Mając powyższe na uwadze można ocenić, iż systematyczna ocena ryzyka jest korzystną alternatywą dla monitoringu środowiska przy założeniu, że prowadzący instalację ma możliwość prowadzenia jej w sposób cykliczny i w oparciu o odpowiednie standardy, w okresie eksploatacji instalacji.

Korzyści płynące z wdrożenia procedury systematycznej oceny ryzyka

Wprowadzenie systemu z zakresu systematycznej oceny ryzyka, optymalizującego monitoring środowiska, może pozwolić na:

  • ocenę potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz zarządzanie nim,
  • oszacowanie jakie elementy instalacji powinny zostać zmodernizowane w celu zmniejszenia potencjalnego ryzyka,
  • bieżący monitoring zdarzeń środowiskowych oraz analizę ich wpływu na stan środowiska gruntowo-wodnego.

Świadome i efektywne zarządzanie ryzykami środowiskowymi umożliwi tylko wywiązanie się z prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska, ale także optymalizację kosztów związanych z realizacją obowiązków ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

ATMOTERM S.A. oferuje wsparcie w spełnieniu powyższych obowiązków:

  • dla przedsiębiorstw, które przygotowywały raport początkowy – poprzez monitorowanie środowiska gruntowo-wodnego na terenie instalacji IPPC,
  • dla przedsiębiorstw, które przygotowały dokument potwierdzający brak konieczności wykonania raportu początkowego – poprzez prowadzenie bieżącej analizy ryzyka na terenie instalacji IPPC,

poprzez udostępnienie narzędzia umożliwiającego osiągnięcie powyższych efektów, jakim jest system informacyjny pn. SOR. System pracuje w oparciu o autorską metodykę ATMOTERM S.A. prowadzenia oceny ryzyka na terenie instalacji, wypracowanej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz doświadczenie nabyte podczas realizacji prac związanych z opracowaniem raportów początkowych.

Proponowane rozwiązanie dopuszcza także stosowanie metody łączonej monitorowania gleby, ziemi oraz wód gruntowych, opierającej się na wyznaczeniu na terenie zakładu tzw. hot spotów, tj. punktów potencjalnego ryzyka, w których dodatkowo prowadzone będą okresowo badania gleb oraz wód gruntowych.

Oferta:

Jeśli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat naszej oferty zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami pod numerem telefonu: 77 / 44 11 558.

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne