Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Kontakt z konsultantem:

Bartosz Ochocki

 • 77 / 44 11 558

 skype: atmoterm_bartosz_ochocki

 

 

Bartosz Kulig

 • +48 696 403 892

 skype: atmoterm_bartosz_kulig

 

 

Waldemar Cebula

 • 77 / 44 12 460

 skype: atmoterm_waldemar_cebula

 

 

Szukaj w serwisie


Ocena oddziaływania na środowisko – karta informacyjna

przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu na środowisko


Wstęp

Realizacja nowych przedsięwzięć stanowi podstawę rozwoju gospodarki, ważne żeby był to rozwój zrównoważony. Planując inwestycję należy więc mieć świadomość, że obowiązek ochrony środowiska obejmuje przedsięwzięcia już na etapie projektowym. Obowiązek ten dotyczy w szczególności inwestycji, które mogą potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne lub społeczeństwo. Przed rozpoczęciem realizacji ww. inwestycji należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Co to jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i kiedy jest wymagana?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zwana dalej DOŚU, jest decyzją administracyjną określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanej inwestycji. DOŚU warunkuje kontynuację procesu inwestycyjnego. Pozyskanie DOŚU jest wymagane przed uzyskaniem m.in.: pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, czy zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów.

Jaka jest ścieżka uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Postępowanie w sprawie wydania DOŚU prowadzone jest na wniosek inwestora, do którego należy dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu na środowisko. Przed wydaniem DOŚU, organ wydający przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jej celem jest analiza wpływu planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz społeczne, a także przeprowadzenie bilansu korzyści i strat wynikających z realizacji przedsięwzięcia. Ocenie podlegają rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza granicami terenu, na którym zlokalizowana będzie inwestycja. Organ, po zapoznaniu się z przekazaną kartą informacyjną przedsięwzięcia, może wydać DOŚU bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeśli oceni, że nie zachodzi taka konieczność.

Czy moja inwestycja podlega obowiązkowi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Obowiązek uzyskania DOŚU nałożony został na przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Rodzaje przedsięwzięć, dla których uzyskanie DOŚU jest niezbędne określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto obowiązkowi przeprowadzenia oceny oddziaływania przed uzyskaniem decyzji realizacyjnej (np.: pozwolenia na budowę) mogą podlegać inwestycje niekwalifikujące się do ww. grup, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie są związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony.

Moja inwestycja zlokalizowana będzie w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – czy muszę uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest wyłącznie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Dla każdej innej inwestycji należy uzyskać decyzje realizacyjne, np.: pozwolenie na budowę, lub dokonać zgłoszenia, np.: wykonania robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Jeśli organ wydający decyzję realizacyjną lub przyjmujący zgłoszenie oceni, że istnieje potencjalna możliwość oddziaływania przedmiotowej inwestycji na obszar Natura 2000, nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia do regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) karty informacyjnej przedsięwzięcia. RDOŚ, po zapoznaniu się z dokumentacją dostarczoną przez inwestora wydaje postanowienie, w którym określa, czy istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 oraz określa zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Procedurę oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 prowadzi RDOŚ. W przypadku inwestycji, które nie będą negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, wynikiem przeprowadzonej oceny oddziaływania jest postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji. Jeśli przeprowadzona ocena oddziaływania wykaże natomiast, że planowana inwestycja może potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, RDOŚ odmawia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, co wiąże się z brakiem możliwości uzyskania decyzji realizacyjnych.

Planuję rozbudowę zakładu, czy muszę uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu może być wymagane w przypadku spełnienia następujących zależności:
 • inwestycja polega na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia,
 • dokonywana zmiana kwalifikuje się do jednej z grup podlegających obowiązkowi uzyskania DOŚU.

Jak długo jest ważna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach „obowiązuje” przez 6 lat począwszy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W tym czasie inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji realizacyjnych lub dokonać wymaganego zgłoszenia.
Istnieje możliwość wydłużenia okresu ważności decyzji do 10 lat dla inwestycji przebiegających etapowo. Należy przy tym spełnić następujące warunki:
 • uzyskać stanowisko organu wydającego DOŚU, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo,
 • wykazać, że warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji pozostają aktualne.

OFERTA

ATMOTERM S.A. zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę i koordynację projektów inwestycyjnych w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami ochrony środowiska na etapie inwestycyjnym. Oferujemy wsparcie w zakresie:
 • wyboru optymalnej lokalizacji inwestycji, w tym inwestycji greenfield,
 • opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia lub/oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto zapewniamy wsparcie w fazie eksploatacyjnej przedsięwzięcia. W swojej ofercie posiadamy sprawdzone rozwiązania zarówno dla dużych zakładów przemysłowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw obejmujące m.in.:
 • sporządzenie dokumentacji i wniosków o uzyskanie pozwoleń na korzystanie ze środowiska,
 • ekspertyzy formalno-prawne dedykowane analizie problemów prawno-środowiskowych konkretnych podmiotów,
 • analizy ryzyk prawno-środowiskowych,
 • usługi outsourcingowe w dziedzinie ochrony środowiska.

Jeśli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat naszej oferty prosimy o kontakt mailowy: ochocki@atmoterm.pl lub telefoniczny: 696 403 891 albo 77 44 11 558 z Panem Bartoszem Ochockim.

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne