Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Kontakt z konsultantem:

Bartosz Ochocki

 • 77 / 44 11 558

 skype: atmoterm_bartosz_ochocki

 

 

Bartosz Kulig

 • +48 696 403 892

 skype: atmoterm_bartosz_kulig

 

 

Waldemar Cebula

 • 77 / 44 12 460

 skype: atmoterm_waldemar_cebula

 

 

Szukaj w serwisie


Raport KOBiZE
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) nadzoruje wypełnianie obowiązku raportowania wielkości emisji przez wszystkie podmioty korzystające ze środowiska. Złożenie raportu możliwe jest dopiero po wcześniejszej rejestracji w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji. Dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku, trwającej około 21 dni roboczych, możliwe jest wypełnienie elektronicznego raportu, który należy wprowadzić do końca lutego za poprzedni rok kalendarzowy.

Wybierz dla siebie najlepsze rozwiązanie:


TERMINY SKŁADANIA RAPORTÓW

Po otrzymaniu wniosku, KOBiZE w ciągu 21 dni roboczych rozpatruje wniosek. Po pozytywnej weryfikacji, podmiot otrzyma wiadomość e-mail z loginem i hasłem niezbędnymi do wejścia na swoje konto oraz rozpoczęcia procesu wypełnienia raportu elektronicznego. Raporty należy sporządzić do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

JAK MOGĘ SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Rejestracji dokonuje się na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) na stronie:https://krajowabaza.kobize.pl/index.php/person/register.Po wypełnieniu formularza w formie elektronicznej, wygenerowany wniosek rejestracyjny należy wydrukować i przesłać do KOBiZE wraz z następującymi dokumentami w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

 • aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, nie starszym niż 3 miesiące(w przypadku spółek prawa handlowego), bądź wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, którego nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem
 • zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 • umową spółki cywilnej w celu weryfikacji prawidłowości reprezentacji (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej)
 • zaświadczeniem potwierdzającym nadanie numeru REGON, jeżeli numer taki nie został nadany – zaświadczeniem o wpisie do innego rejestru umożliwiającego weryfikację danych podmiotu.


Szczegółowy schemat rejestracji w Krajowej Bazie:


REGULACJE PRAWNE

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107, z późn. zm.) wprowadziła obowiązek sporządzania i wprowadzania przez podmioty, korzystające ze środowiska, rocznych raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wprowadzanych do powietrza. Wzór formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej Bazy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. Nr 3 poz. 4).

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK?

Ustawowy obowiązek raportowania danych o emisji gazów cieplarnianych do powietrza dotyczy wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska, których działalność powoduje emisje.
Rejestracja dotyczy każdego zakładu z osobna, co oznacza, że jeśli podmiot posiada kilka zakładów w różnej lokalizacji (różne adresy), to każdy zakład musi zarejestrować osobno. Ilość instalacji w danym zakładzie nie ma w tym wypadku znaczenia.

ZMIANY W ZAKRESIE SKŁADANIA RAPORTÓW KOBIZE

Uchwalona w czerwcu 2015 r. ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1223), oprócz istotnych zmian dotyczących systemu handlu emisjami (EU ETS) zmieniła także inne ustawy, w tym ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, regulującą raportowanie wielkości emisji do KOBiZE.

Najistotniejsze zmiany w ustawie o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dotyczą:

 • w zakresie podmiotów zobowiązanych do składania raportu:

 • - doprecyzowano, kiedy raport składa osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą,
  - określono podmiot odpowiedzialny za złożenie raportu w przypadku przejęcia zakładu przez inny podmiot.

 • w zakresie analizy przez KOBiZE informacji zawartych w raporcie:

 • - określony został termin udzielenia wyjaśnień lub wykonania korekty przez podmiot w przypadku raportów budzących wątpliwości – 14 dni od daty otrzymania wystąpienia.

 • w zakresie sporządzania raportu:

 • - rozszerzona została lista substancji, które należy uwzględniać w raporcie do Krajowej bazy, począwszy od raportu za 2015 r. wg wyjaśnień KOBiZE
  - wprowadzono zmiany w zakresie sporządzania raportu – pojawiły się nowe poradniki i wytyczne.


POMOC W WYPEŁNIANIU OBOWIĄZKU

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt z Zespołem Konsultantów firmy ATMOTERM S.A. pod numerem telefonu 77/ 44 11 558.

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne