Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Kontakt z konsultantem:

Bartosz Ochocki

  • 77 / 44 11 558

 skype: atmoterm_bartosz_ochocki

 

 

Bartosz Kulig

  • +48 696 403 892

 skype: atmoterm_bartosz_kulig

 

 

Waldemar Cebula

  • 77 / 44 12 460

 skype: atmoterm_waldemar_cebula

 

 

Szukaj w serwisie


Pozwolenia zintegrowane
Zmiany prawne w zakresie ochrony środowiska zachodzą bardzo dynamicznie. Jednym z podstawowych obowiązków wynikających z eksploatacji instalacji której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (tzw. instalacji IPPC) jest konieczność uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Dodatkowo w związku ze zmianami prawnymi istotnym zagadnieniem w przypadku pozwoleń zintegrowanych są również analizy wymagalności sporządzenia raportu początkowego, raporty początkowe oraz dostosowanie pozwolenia do wymogów konkluzji BAT.

Co to jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane to decyzja administracyjna regulująca zasady wprowadzania substancji lub energii, powodujących zanieczyszczenie, do wszystkich komponentów środowiska. Pozwolenie zintegrowane obejmuje wszystkie aspekty wpływu instalacji na środowisko, m.in. poprzez: pobór wody, odprowadzenie ścieków, emisje do powietrza, hałas, powstawanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, potencjalne skutki awarii przemysłowych i inne. Jednocześnie nakłada na operatora konieczność zastosowania Najlepszych Dostępnych Technik (Best Available Techniques). Warunki pozwolenia dodatkowo powinny określać obowiązki operatora w zakresie monitorowania i sprawozdawczości.

Czy moja instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego?


Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (tzw. instalacji IPPC). Rodzaje instalacji dla których takie pozwolenie jest niezbędne określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). Nowe rozporządzenie poszerzyło listę nowych rodzajów instalacji, które wymagają pozwolenia zintegrowanego oraz zmieniło opis niektórych dotychczasowych rodzajów działalności wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Kiedy powinienem zmienić pozwolenie zintegrowane, co zrobić?

Obecnie pozwolenia zintegrowane są wydawane na czas nieoznaczony nie oznacza to jednak, że raz wydane pozwolenie zintegrowane nie wymaga zmian. Najczęstsze powody zmiany pozwolenia zintegrowanego to:

  • zmiany wynikające ze zmian planowanych w zakładzie – rozbudowa instalacji, likwidacja źródeł, zmiany technologiczne itp.
  • zmiany spowodowane niespełnieniem wymagań zawartych w konkluzjach BAT – dla branży dla których opublikowano konkluzje BAT urząd wykonuje analizę zgodności pozwolenia zintegrowanego z konkluzjami BAT, w przypadku ich niespełnienia, w ciągu roku od uzyskania pisma z urzędu należy zmienić pozwolenie zintegrowane w zakresie wskazanym przez organ w analizie, moment uzyskania zmiany pozwolenia zintegrowanego ma miejsce w połowie czasu na dostosowanie się do wymagań konkluzji BAT,
  • zmiany spowodowane przeglądem pozwolenia przez urząd – urząd zgodnie z prawem ma dokonywać przeglądu pozwoleń co najmniej raz na 5 lat lub jeżeli oddziaływanie instalacji na środowisko zmieniło się w stopniu wskazującym na konieczność zmiany pozwolenia w części dotyczącej określonych w nim warunków lub wielkości emisji z danej instalacji, lub jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach, pozwalająca na znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska i może wezwać do zmiany pozwolenia zintegrowanego w przeciągu 6 miesięcy od otrzymania przez zakład wyniku analizy.


Przed dokonaniem zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować właściwy organ o planowanych zmianach. Zmiany pozwolenia mogą być istotne lub nieistotne co wiąże się z innymi kosztami postępowania administracyjnego oraz innym czasem na wydanie decyzji przez organ.

Aby dokonać zmiany pozwolenia zintegrowanego należy złożyć wniosek o zmianę wraz ze stosowną dokumentacją. Od września 2014 roku do wniosku należy również dołączyć raport początkowy lub analizę potwierdzającą brak konieczności sporządzania raportu początkowego.

Czym jest raport początkowy i czy go potrzebuję?

Raport początkowy jest załącznikiem do wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego. Jego celem jest określenie stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. Chcąc odstąpić od wykonania raportu początkowego należy wykazać brak takiej możliwości. W ramach naszych dotychczasowych prac wypracowaliśmy autorską metodykę wykonywania analizy wymagalności sporządzenia raportu początkowego. Pozwala ona na bardzo dokładne określenie listy substancji podlegających ocenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a dzięki temu na zminimalizowanie kosztów wykonywania samego opracowania przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo wysokiego standardu tego opracowania, umożliwiającego bezproblemową akceptację dokumentacji we właściwym organie. Brak załącznika do wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego w postaci analizy wymagalności sporządzenia raportu początkowego lub raportu początkowego uniemożliwia wydanie pozwolenia zintegrowanego, a co za tym idzie eksploatację instalacji IPPC, w których istnieje możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami powodującymi ryzyko. Szczegółowe informacje na temat raportów początkowych znajdują się tutaj.

Jaki wpływ na moje pozwolenie zintegrowane ma opublikowanie konkluzji BAT?

Opublikowanie konkluzji BAT dla branży powoduje konieczność dokonania analizy w zakresie zgodności funkcjonowania instalacji IPPC z zapisami zawartymi w dokumencie. W przypadku nie spełnienia wymagań konkluzji BAT należy podjąć szereg działań i decyzji, które będą miały wpływ na dalsze funkcjonowanie zakładu. Wśród tych decyzji znajdują się m.in. takie jak zmiana pozwolenia zintegrowanego dostosowująca zakład do wymogów konkluzji BAT, plan i harmonogram dostosowania się do wymagań zawartych w konkluzjach BAT, podjęcie działań inwestycyjnych w zakresie stosowanej technologii, ocena czy czasowe odstępstwo od wymagań zawartych w konkluzjach BAT jest możliwe do uzyskania, itp.

Na dzień 01.01.2016 r. Komisja Europejska w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowała już 8 decyzji w zakresie konkluzji BAT. Opublikowano konkluzje BAT dla przemysłu rafineryjnego, papierniczego, chloro-alkalicznego, cementowo-wapienniczego, garbarskiego, szklarskiego, hutniczego, produkcji płyt drewnopochodnych. Prace nad konkluzjami BAT dla kolejnych branż trwają. Analiza zgodności pozwolenia zintegrowanego z konkluzjami BAT zgodnie z prawem powinna być wykonana przez organ do wydania pozwolenia zintegrowanego. Niezależnie od analizy urzędu przedstawiciele zakładu również mogą podjąć się oceny zgodności z konkluzjami BAT. Właściwa analiza zapisów konkluzji BAT i ich odniesienie do sytuacji zakładu jest pierwszym z elementów szerszego podejścia decydentów przedsiębiorstw do zmian w instalacji pozwalających na dostosowanie się do wymagań w nich zawartych. Często od jej wyniku zależą dalsze kroki działania, które podejmowane są z myślą o dostosowaniu się do konkluzji BAT. Szczegółowe informacje na temat analizy instalacji pod kątem spełnienia wymagań konkluzji BAT znajdują się tutaj.

OFERTA

ATMOTERM S.A. zapewnia profesjonalne przygotowanie wniosków w celu uzyskania lub aktualizacji pozwolenia zintegrowanego wraz z analizą wymagalności sporządzenia raportu początkowego lub raportem początkowym oraz analizą konkluzji BAT. Jesteśmy w stanie również wspomóc Państwa w przeprowadzeniu odpowiedniej procedury administracyjnej, właściwej dla poszczególnej sytuacji zakładu.

Ponadto w swojej ofercie posiadamy sprawdzone rozwiązania zarówno dla dużych zakładów przemysłowych jak również małych i średnich przedsiębiorstw obejmujące m.in.:

  • sporządzenie dokumentacji o wniosków o uzyskanie pozwoleń na korzystanie ze środowiska,
  • ekspertyzy formalno-prawne dedykowane analizie problemów prawno-środowiskowych konkretnych podmiotów,
  • analizy ryzyk prawno-środowiskowych,
  • usługi outsourcingowe w dziedzinie ochrony środowiska.


Jeśli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat naszej oferty prosimy o kontakt mailowy: lub telefoniczny: 696 403 891 albo 77 44 11 558 z Panem Bartoszem Ochockim.

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne