Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


Rozporządzenie glebowe - istotne zmiany
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). Jest on związany z koniecznością spełnienia obowiązków wynikających z wdrożenia postanowień dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. U. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17, z późn. zm.) – tzw. Dyrektywy IED.

Jakie zmiany wprowadzi projektowane rozporządzenie?

Projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr. 165, poz. 1359), określając szczegółowo sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym:

 • substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich dopuszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi, zróżnicowane dla poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów, wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania,
 • szczegółowe wymagania dotyczące ustalania dopuszczalnej zawartości w glebie oraz dopuszczalnej zawartości w ziemi substancji powodujących ryzyko, innej niż substancja powodująca ryzyko szczególnie istotna dla ochrony powierzchni ziemi, z uwzględnieniem analizy jej wpływu na zdrowie ludzi i stan środowiska,
 • etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych,

 • - sposób ustalenia działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie obecnie lub w przeszłości,
  - sposób ustalenia listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność instalacji,
  - źródła informacji istotne dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby i ziemi,
  - warunki uznawania istniejących badań zanieczyszczenia gleby i ziemi za aktualne,
  - etapy i sposób prowadzenia badań zanieczyszczenia gleby i ziemi,

 • rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń,
 • referencyjne metodyki wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi,
 • szczegółowe wymagania dotyczące oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, gdzie jest lub była w przeszłości eksploatowana instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w celu zapewnienia identyfikacji każdego zanieczyszczenia przed uruchomieniem instalacji, w trakcie jej eksploatacji oraz po zamknięciu.

Rozporządzenie zmienia kryterium oceny zanieczyszczenia gleby lub ziemi, wprowadzając kryterium dopuszczalnej zawartości substancji powodującej ryzyko. W dalszym ciągu uwzględniania będzie natomiast naturalna zawartość substancji powodujących ryzyko w glebie (tzw. tło geochemiczne) oraz funkcja pełniona przez powierzchnię ziemi.

Kiedy jestem zobowiązany przeprowadzić ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi?

Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi powinna być dokonywana w następujących przypadkach:

 • w przypadku oceny historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 • w przypadku oceny szkody w środowisku w powierzchni ziemi,
 • w przypadku wykonywania raportu (początkowego, końcowego) wynikającego z przepisów o pozwoleniach zintegrowanych,
 • w przypadku dokonywania oceny oraz badań o obserwacji stanu gleby i ziemi prowadzonej przez WIOŚ w ramach państwowego monitoringu środowiska.


Czy moja instalacja może powodować znaczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi?

W załączniku projektowanego rozporządzenia zawarto wykaz wybranych rodzajów instalacji, których eksploatacja może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo całego środowiska, wraz ze wskazaniem przykładowych zanieczyszczeń. Wśród wymienianych instalacji znalazły się m. in.:

 • instalacje do spalania paliw,
 • instalacje do produkcji i obróbki metali,
 • instalacje w przemyśle mineralnym,
 • instalacje przemysłu chemicznego,
 • Instalacje w gospodarce odpadami,
 • Instalacje przemysłu papierniczego,
 • Instalacje przemysłu włókienniczego, w tym garbarnie,
 • Instalacje do chowu i hodowli drobiu i świń,
 • Instalacje oczyszczania ścieków.


Czy muszę ponownie wykonać raport początkowy, wykonany zgodnie z projektowanym rozporządzeniem?

Decyzje zatwierdzające pozwolenia zintegrowane, zawierające raport początkowy, wydane przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia nie wymagają dostosowania do projektowanych zmian.

W przypadku wszczętego, ale niezakończonego decyzją ostateczną postępowania w sprawie wydania lub zmiany pozwolenia zintegrowanego, postępowanie prowadzone będzie na podstawie przepisów dotychczasowych, a więc z uwzględnieniem obecnie obowiązujących standardów jakości gleby i ziemi.

Czy muszę aktualizować decyzję określającą warunki przeprowadzania rekultywacji?

Projektowane rozporządzenie zakłada, że jeżeli dla danego terenu wydano już decyzję określającą warunki przeprowadzenia rekultywacji z uwzględnieniem obecnie obowiązujących standardów jakości gleby i ziemi, to standardy te uznaje się za dopuszczalne zawartości w glebie i ziemi.

Projekt obecnie jest udostępniony do konsultacji i opiniowania. Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale nie później niż 5.09.2016 r.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami pod numerem telefonu 77 44 11 558.

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne