Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Kontakt z konsultantem:

Bartosz Ochocki

 • 77 / 44 11 558

 skype: atmoterm_bartosz_ochocki

 

 

Bartosz Kulig

 • +48 696 403 892

 skype: atmoterm_bartosz_kulig

 

 

Waldemar Cebula

 • 77 / 44 12 460

 skype: atmoterm_waldemar_cebula

 

 

Szukaj w serwisie


Obowiązki IED: Dyrektywa IED i zmiana POŚ

Z czego wynikają nowe obowiązki dla instalacji IPPC?

Wdrożenie przez Polskę przepisów dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, czyli tzw. dyrektywy IED, spowodowało powstanie nowych obowiązków dla instalacji IPPC. Przepisy dyrektywy IED wprowadziła do polskiego prawa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, wchodzącej w życie z dniem 5 września 2014r.


Czego dotyczą zmiany?

Zmiany dotyczą:
 • obowiązku sporządzenia raportu początkowego,
 • monitorowania jakości gleby, ziemi i wód podziemnych,
 • szkód w środowisku,
 • dopuszczalnych poziomów emisji,
 • konkluzji BAT dla poszczególnych branż.


Powyższe zagadnienia wiążą się z koniecznością poniesienia określonych kosztów na dostosowanie instalacji do nowych wymagań.

Jakich instalacji dotyczą zmiany?

Nowe regulacje dotyczą instalacji IPPC i będą miały wpływ na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w związku z koniecznością dostosowania się do wymagań nowych przepisów. Wg informacji Ministerstwa Środowiska, sporządzenie raportu początkowego może być wymagane dla ok. 800 instalacji. W załączniku nr 2 do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (25.11.2015 r.) wskazane zostały rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi.


Czym jest raport początkowy oraz jakie elementy ma zawierać zgodnie ze zmienionym POŚ?

Raport początkowy jest załącznikiem do wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego. Jego celem jest określenie stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. Raport początkowy powinien zawierać:

 •  informacje na temat działalności prowadzonej obecnie na terenie zakładu,
 • informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne,
 •  listę substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu,
 •  aktualne informacje na temat zanieczyszczenia terenu zakładu substancjami powodującymi ryzyko, stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu.


Źródło: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
 

W jakich przypadkach do wniosku na uzyskanie pozwolenia zintegrowanego należy dołączyć raport początkowy?

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych tymi substancjami na terenie zakładu, do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy dołączyć raport początkowy. W przypadku:

 • wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, której eksploatacja wymaga obecnie pozwolenia zintegrowanego – od daty wejścia w życie zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska (5 września 2014 r.) wymagane jest już załączenie raportu początkowego
 • wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego przy pierwszym postępowaniu wszczętym po zakończeniu postępowania w przedmiocie zmiany z urzędu, która zgodnie z nowymi przepisami powinna nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, będzie wymagane załączenie raportu początkowego
 •  wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, które dotychczas nie były objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego – od 1 lipca 2015 r. jest wymagany raport początkowy.


Jakie prace obejmuje sporządzenie raportu początkowego? 

Główne etapy sporządzenia raportu początkowego to:
 

 •   ustalenie źródeł zanieczyszczenia oraz substancji powodujących ryzyko,
 •  ustalenie miejsc poboru prób gruntów i/lub wód podziemnych (jeśli brak jest dostępnych reprezentatywnych wyników badań),
 • ustalenie zakresu badań,
 •  wykonanie badań i analiz laboratoryjnych pobranych prób,
 •  określenie linii bazowej (stanu początkowego) na podstawie zebranych danych oraz wyników pomiarów.


Z uwagi na konieczność przeprowadzenia analiz, opracowania dokumentu oraz wykonania badań wód i gleb, przewidywany czas opracowania raportu początkowego może trwać od około 1 do 3 miesięcy, w zależności od wyniku oceny ryzyka i wielkości zakładu.

Czy brak raportu początkowego uniemożliwi wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Z dniem wejścia w życie powyższego obowiązku, brak raportu początkowego uniemożliwia wydanie pozwolenia zintegrowanego, a co za tym idzie eksploatację instalacji IPPC, w której istnieje możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami powodującymi ryzyko. W praktyce instalacja chcąca odstąpić od wykonania raportu musi wykazać brak takiej możliwości. Konsekwencje wstrzymania eksploatacji lub opóźnienia w uruchomieniu nowego przedsięwzięcia mogą powodować znaczące straty finansowe dla przedsiębiorstwa. 


Czy w moim zakładzie występuje ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych?

Powstawanie zanieczyszczeń na terenie zakładu może być spowodowane niekontrolowanym uwolnieniem substancji powodującej ryzyko przez zdarzenie incydentalne oraz bieżącą eksploatację instalacji, np. pośrednio, poprzez emisję substancji do powietrza. Zakłady eksploatujące instalacje IPPC, często należące do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, posiadają wdrożone procedury i plany awaryjne mające na celu zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.


Czego dotyczą konkluzje BAT?

Konkluzje BAT są dokumentami przyjmowanymi w drodze decyzji Komisji Europejskiej obowiązującymi wprost we wszystkich państwach członkowskich UE dla dedykowanych instalacji. Zawierają one najistotniejsze elementy dokumentów BREF. Konkluzje BAT mają charakter wiążący prawnie, co oznacza, że definiują wartości emisji, które nie mogą zostać przekroczone. Dotychczas konkluzje BAT opublikowano dla branż produkcji żelaza i stali, produkcji szkła, produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu, produkcji masy włóknistej, papieru i tektury, produkcji chloro-alkalicznej, rafinacji ropy naftowej i gazu, garbowania skóry oraz produkcji płyt drewnopodobnych. Konkluzje dla pozostałych branż są w trakcie opracowania. Aktualizowana na bieżąco lista dokumentów referencyjnych BAT dostępna jest pod adresem: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/


Ile czasu mam na dostosowanie się do konkluzji BAT?

Dla branży dla których konkluzje BAT zostały wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) (przemysł chloro-alkaiczny, przemysł cementowo-wapienniczy, przemysł garbarski, przemysł szklarski, przemysł hutniczy) urząd właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego ma maksymalnie 12 miesięcy od daty obowiązywania zmiany POŚ (czyli od 5.09.2014) na analizę warunków pozwolenia zintegrowanego. Jeżeli analiza przeprowadzona przez organ wydający decyzję wykaże konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego, prowadzący otrzyma od właściwego organu wezwanie do złożenia wniosku o jego zmianę. Na przygotowanie i złożenie wniosku prowadzący ma rok. Czas w jakim instalację należy dostosować do nowych wymagań nie może być dłuższy niż 4 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) tj. od 5 września 2014.
Dla branży dla których konkluzje BAT zostały wydane po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę POŚ (przemysł papierniczy, przemysł rafineryjny i inne, które będą się na bieżąco pojawiały) urząd właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego ma 6 miesięcy od daty opublikowania konkluzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na analizę warunków pozwolenia zintegrowanego. Jeżeli analiza przeprowadzona przez organ wydający decyzję wykaże konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego, prowadzący otrzyma od właściwego organu wezwanie do złożenia wniosku o jego zmianę. Na przygotowanie i złożenie wniosku prowadzący ma rok. Czas, w jakim instalację należy dostosować do nowych wymagań nie może być dłuższy niż 4 lata od dnia opublikowania konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli prowadzący nie złoży w wymaganym terminie wniosku o zmianę pozwolenia, organ przeprowadza taką zmianę z urzędu, stosując procedurę art. 195 ustawy POŚ (cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania). Nie jest to w interesie prowadzącego instalację, gdyż nie ma on wówczas wpływu na kształt pozwolenia, ani nie ma w takim przypadku możliwości skorzystania z mechanizmu odstępstwa od wymagań zawartych w konkluzjach.

Ile będą kosztowały zmiany?

Niedostosowanie przedsiębiorstwa do zmiany może skutkować wstrzymaniem eksploatacji lub przedłużeniem procedury wydawania pozwolenia zintegrowanego, a co za tym idzie ponoszeniem znacznych strat finansowych.
 

Aby przybliżyć skalę kosztów wykonania badań środowiskowych w ramach raportu początkowego w oparciu o uzasadnienie do projektu ustawy zmieniającej POŚ można przyjmować:

l.p.

Zadanie

Koszt [zł]*

1

Wykonanie odwiertu do głębokości 10 m

1 200,00

2

Analiza próbek:
- metale
 
- węglowodory aromatyczne
- nieorganiczne cyjanki
- węglowodory chlorowane – 1 oznaczenie
- fenol, krezol
- dioksyny, furany
- węgiel organiczny


375,00
80,00
35,00
85,00-175,00
160,00
2 325,00
37,00*podane przykładowe koszty dotyczą badania pojedynczej próbki pod kątem wszystkich podanych w danym punkcie zanieczyszczeń. Sumaryczny koszt badań będzie uzależniony od ilości badanych prób oraz ilości i rodzaju badanych substancji.

Projektowane rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi wprowadzi zmiany w sposobie prowadzenia badań gleby i ziemi wykonywanych na potrzeby raportów początkowych. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Czy raport początkowy nakłada na mnie dodatkowe obowiązki?

Instalacje, dla które wymagają raportu początkowego są zobligowane do monitorowania stanu gleby, ziemi i wód gruntowych. Ustawa implementująca dyrektywę IED dopuszcza dwie możliwości spełnienia powyższego obowiązku poprzez:

Instalacje, dla które wymagają raportu początkowego są zobligowane do monitorowania stanu gleby, ziemi i wód gruntowych. Ustawa implementująca dyrektywę IED dopuszcza dwie możliwości spełnienia powyższego obowiązku poprzez:

 • prowadzenie systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które występują na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji IPPC,
 • lub
 • okresowe wykonywanie poboru prób oraz badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko, a także pomiarów ich zawartości w wodach gruntowych.

Informacja o wybranym sposobie monitorowania stanu środowiska gruntowo-wodnego powinna zostać określona w pozwoleniu zintegrowanym, wraz ze wskazaniem częstotliwości jego wykonywania. Więcej informacji na temat ww. rozwiązań znajduje się tutaj .

Pozwolenia zintegrowane, raporty początkowe, konkluzje BAT, czyli co i kiedy?

Nadchodzące zmiany oznaczają że:
 • od momentu obowiązywania nowych przepisów (tj. 5 września 2014 r.) instalacje, które po 1 lipca 2015 r. instalacje, które po raz pierwszy zostały objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz, 1169), będą zobowiązane posiadać pozwolenie zintegrowane wraz z raportem początkowym,
 • od momentu obowiązywania nowych przepisów instalacje (tj. 5 września 2014 r.), które były objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego w postępowaniu o uzyskanie nowego pozwolenia muszą załączyć do wniosku raport początkowy,
 • istniejące instalacje przy pierwszym postępowaniu w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego, po wydaniu z urzędu decyzji (do 3 miesięcy od momentu obowiązywania nowych przepisów prawa ochrony środowiska), będą musiały załączyć do wniosku raport początkowy,
 • przedsiębiorstwa mają max. 4 lata: 
  • od dnia aktualizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tj. 5 września 2014 r.) - w przypadku branż dla których konkluzje BAT były opublikowane przed 5 września 2014 roku,
  • od dnia opublikowania konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – w przypadku branż dla których konkluzje BAT były i będą opublikowane po 5 września 2014 roku,
   na dostosowanie instalacji do nowych wymagań konkluzji BAT (co w praktyce może oznaczać duże inwestycje w zakładzie),
 • co najmniej raz na 5 lat organ wydający pozwolenie będzie dokonywał analizy warunków pozwolenia zintegrowanego,
 • w ciągu miesiąca od dnia wykonania należy przekazać do urzędu wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiary zawartości tych substancji w wodach gruntowych,
 • w terminie 12 miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia zintegrowanego prowadzący instalację, dla której wymagany był raport początkowy ma obowiązek wykonania i przedłożenia raportu końcowego.

Jakie konsekwencje i ryzyka może nieść dla przedsiębiorstw zmiana prawa?

W kontekście omawianych zmian prawa jednymi z najistotniejszych kwestii są: przygotowanie się do sporządzenia raportów początkowych i wdrożenia konkluzji BAT w przedsiębiorstwie, a także przeanalizowanie, jakie inne konsekwencje może nieść ze sobą zmiana prawa, np.:

 • nieplanowane koszty jako konsekwencja zidentyfikowania zanieczyszczeń,
 • ubezpieczenie majątku firmy,
 • zmiana wartości gruntów,
 • konieczność podjęcia działań naprawczych,
 • wstrzymanie działalności instalacji w związku z brakiem wymaganego pozwolenia.

Kolejnym ważnym krokiem po ustaleniu ryzyk jest skoordynowanie wdrożenia zmiany na poziomie całego przedsiębiorstwa, czyli przygotowanie planu wdrożenia, który uwzględnia potrzeby wszystkich działów w firmie i jest optymalny dla całego przedsiębiorstwa. Plan powinien zawierać takie elementy jak:

 • zidentyfikowane szczegółowo nowe obowiązki wynikające z przepisów określone dla konkretnej działalności,
 • wskazane kluczowe ryzyka,
 • analiza tych ryzyk,
 • plan zarządzania ryzykami i wynikające z planu zadania,
 • harmonogram realizacji,
 • budżet dla działań, istotne wymagania dla dostawców, w tym wykonawcy raportu początkowego czy zmiany pozwolenie zintegrowanego.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami pod numerem telefonu 77 44 11 558.

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne