Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Kontakt z konsultantem:

Bartosz Ochocki

 • 77 / 44 11 558

 skype: atmoterm_bartosz_ochocki

 

 

Bartosz Kulig

 • +48 696 403 892

 skype: atmoterm_bartosz_kulig

 

 

Waldemar Cebula

 • 77 / 44 12 460

 skype: atmoterm_waldemar_cebula

 

 

Szukaj w serwisie


Handel emisjami CO2


W związku z wejściem w życie dnia 9 września 2015 r. nowej ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z jej art. 125 istnieje konieczność uzyskania przez prowadzących instalację uczestniczącą w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (dalej EU ETS) nowych zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.

Z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia trzeba wystąpić w terminie 12 miesięcy tj. do 9.09.2016 r., a w przypadku instalacji nowej - 3 miesiące przed dniem rozpoczęcia jej eksploatacji. Zmieni się także procedura zatwierdzania planów monitorowania i planów poboru próbek, które będą musiały uzyskać opinię KOBIZE.

Głównym zadaniem regulacji jest umożliwienie polskim podmiotom prowadzącym instalacje objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) prowadzenia zgodnie z najnowszymi przepisami UE monitorowania emisji i sprawozdawczości oraz dostosowanie naszego prawodawstwa do najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie. Wprowadzenie ustawy ma upowszechnić wśród prowadzących instalacje uczestnictwo w aukcjach uprawnień do emisji CO2 w celu uzupełnienia ich braków.

Do zmian i obowiązków, jakie wprowadza nowa ustawa, należą m.in.:

 • Konieczność złożenia wniosku o wydanie nowego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 9.09.2016 r.) oraz dla nowych instalacji nie później niż 3 miesiące przed oddaniem do eksploatacji instalacji;
 • Konieczność złożenia do KOBiZE w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 23.09.2015 r.) informacji o rzeczywistych lub planowanych zmianach zdolności produkcyjnej i zmianach poziomu działalności oraz zmianach w działaniach w instalacji lub braku zmian w latach 2012, 2013 i 2014. W przypadku nie zrealizowania tego obowiązku, uprawnienia do emisji wydane na rachunki podlegają zwrotowi;
 • Zwolnienie prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych z opłat za wprowadzanie do powietrza gazów cieplarnianych rozliczonych w ramach EU ETS poprzez umorzenie uprawnień; w przypadku nie umorzenia uprawnień należna jest opłata za korzystanie ze środowiska;
 • Nowy rodzaj opłaty za korzystanie ze środowiska – opłata za przydzielone uprawnienia do emisji, obliczana każdego roku jako iloczyn liczby wydanych uprawnień i obowiązującej stawki opłat za dwutlenek węgla w roku, na który przydzielono uprawnienia;
 • Konieczność wnoszenia przez posiadaczy rachunku w rejestrze Unii opłaty rocznej w wysokości 500 zł do dnia 31 marca każdego roku;
 • Konieczność umarzania w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej różnicy pomiędzy sumą umorzonych uprawnień w danym okresie rozliczeniowym a sumą emisji z instalacji albo operacji lotniczych;
 • Konieczność przedkładania przez podmioty realizujące zadanie inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym do KOBiZE sprawozdanie rzeczowo–finansowe z realizacji zadania inwestycyjnego za okres sprawozdawczy, w terminie do dnia 30 września każdego roku;
 • Cykliczne aktualizowanie zezwoleń przez organy właściwe do ich wydania co najmniej raz na 5 lat, nowe zezwolenia wydawane są na czas nieoznaczony;
 • Dokonywanie przeglądów zezwoleń przez organy właściwe do ich wydania w przypadku zmiany, cofnięcia albo wygaśnięcia pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Jeżeli w wyniku tego przeglądu organ stwierdzi ustanie przesłanek uczestnictwa instalacji w systemie EU ETS albo potrzebę zmiany tego zezwolenia, wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie odpowiednio wygaśnięcia albo zmiany wydanego zezwolenia;
 • Wzywanie prowadzącego instalację przez organ właściwy do przedłożenia zmienionego planu monitorowania wielkości emisji lub planu poboru próbek, jeżeli z analizy wynika konieczność ich zmiany, wyznaczając termin na wykonanie tego obowiązku;
 • Nakaz wstrzymania użytkowania instalacji, która eksploatowana jest bez wymaganego zezwolenia, będzie z urzędu wydawał WIOŚ. Po stwierdzeniu, że ustała przyczyna wstrzymania użytkowania instalacji, WIOŚ na wniosek prowadzącego instalację wyda decyzję, w której uchyli decyzję o wstrzymaniu użytkowania instalacji i wyrazi zgodę na podjęcie użytkowania instalacji.

Źródło: informacje zaczerpnięto z serwisu EKOwiedza, dla którego źródłem informacji była m.in. ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

W czym możemy Ci pomóc?

 • Dokonanie przeglądu i aktualizacji dokumentów w zakresie emisji gazów cieplarnianych.
 • Wsparcie w napisaniu wniosku o wydanie nowego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.
 • Przeprowadzenie audytu wraz ze sporządzeniem raportu z oceny realizacji obowiązków w zakresie monitorowania i raportowania emisji CO2 na podstawie nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 oraz dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Wsparcie w sporządzeniu obowiązkowej informacji o rzeczywistych lub planowanych zmianach zdolności produkcyjnej lub ich braku za dany rok oraz informacji zaległych za lata 2012, 2013 oraz 2014.
 • Wsparcie w naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska z uwzględnieniem zmian polegających na wyłączeniu opłaty związanej z umorzonymi uprawnieniami za dany rok.
 • Prowadzenie mediacji z organem właściwym do wydania zezwolenia.
 • Kompleksowe wsparcie w realizacji obowiązków w zakresie emisji gazów cieplarnianych.
 • Informowanie na bieżąco o wszelkich zmianach prawnych dotyczących emisji gazów cieplarnianych.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów w zakresie monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych.

Zapraszamy po więcej informacji do naszych konsultantów:


Bartosz Ochocki  
77 / 44 11 558   ochocki@atmoterm.pl
Bartosz Kulig  
77 / 44 11 579   bkulig@atmoterm.pl
Waldemar Cebula    77 / 44 12 460   cebula@atmoterm.pl

Zobacz również

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie danymi o emisji CO2

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne