Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


Białe Certyfikaty (BC) – Świadectwa efektywności energetycznej
Świadectwa efektywności energetycznej tzw. Białe Certyfikaty (BC) - to mechanizm stymulujący zachowania prooszczędnościowe w zakresie zużycia energii regulowany obecnie w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831) (dalej zwanej UEE), która w tym zakresie kontynuuje wcześniejsze przepisy, ale z pewnymi zmianami.

Świadectwo efektywności energetycznej otrzymać można za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii pierwotnej wynosi co najmniej 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) pod warunkiem, że nie uzyskano wcześniej na to działanie premii termomodernizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r. poz. 130) ani publicznej pomocy na przeprowadzone działania inwestycyjne.

1 toe jest energetycznym równoważnikiem jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10 000 kcal/kg, czyli 1 toe = 11,63 MWh = 41,868 GJ. Tak więc próg rocznej oszczędności energii do uzyskania Białego Certyfikatu wynosi 10 toe = 116,3 MWh = 418,68 GJ.

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. poz. 1184) określa trzy główne kategorie – są to przedsięwzięcia powodujące:

  • zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
  • zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,
  • zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

Dla wszystkich inwestycji mieszczących się w zakresie przedsięwzięć wymienionych w tym obwieszczeniu inwestor może starać się o uzyskanie BC.

Białe Certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, można otrzymać za:

  • przedsięwzięcia zakończone w przedziale 1.01.2014 – 30.09.2016 r.,
  • przedsięwzięcia planowane do realizacji po 30.09.2016 r.

Organem upoważnionym do wydawania świadectw efektywności energetycznej jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Świadectwa wydawane są podmiotom, które zgodnie z art. 20 ust. 3 UEE złożyły wniosek do Prezesa URE.

Wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wymagany podpis elektroniczny). Prezes URE może wezwać do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Prezes URE wydaje świadectwo efektywności energetycznej, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku oraz zamieszcza w BIP URE informacje o wydanych świadectwach.

Pierwszym krokiem do uzyskania Białego Certyfikatu dla wybranego przedsięwzięcia proefektywnościowego jest wykonanie audytu efektywności energetycznej (AEE), którego zakres określa art. 25 UEE oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru kary audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. poz. 962).

Zobacz jak wykonujemy AEE

Celem AEE jest analiza zużycia energii i określenie stanu technicznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji oraz wykazanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej badanego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Efekty ekonomiczne potwierdza się wykorzystując klasyczne obliczenia finansowe, gdzie podstawowym wskaźnikiem końcowym jest NPV, IRR, SPBT oraz DPBT.

Po zakończeniu przedsięwzięcia, dla którego zaplanowano osiągnięcie oszczędności energii finalnej w ilości przekraczającej równowartość 100 ton oleju ekwiwalentnego, należy wykonać audyt potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności (ponowny audyt efektywności energetycznej – art. 25 UEE).

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne