Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


Audyty efektywności energetycznej (AEE)
Wg art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831) (dalej zwanej UEE) audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Zakres i sposób sporządzenia AEE określa obecnie art. 25 UEE oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru kary audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. poz. 962), które zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 29 UEE, nie dłużej jednak niż do 1.10.2017 r.

Efekty ekonomiczne potwierdza się wykorzystując klasyczne obliczenia finansowe, gdzie podstawowym wskaźnikiem końcowym jest SPBT, DPBT, NPV oraz IRR.

Efektem końcowym AEE wykonywanego przez nas jest raport zawierający m.in. listę proponowanych do przeprowadzenia przedsięwzięć wraz z wyliczeniami dotyczącymi ich opłacalności i zwrotu z inwestycji. Raport ten może stanowić również podstawę inwestycji proefektywnościowych przynoszących znaczące oszczędności w przedsiębiorstwie, jak np.: redukcja kosztów eksploatacji obiektów, instalacji czy urządzeń. Raport ten może stanowić także podstawę do zaplanowania wniosków do URE o Białe Certyfikaty (BC) - świadectwa efektywności energetycznej.

ZOBACZ JAK WYKONUJEMY AUDTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJETAP I – ankieta i zebranie danych wstępnych

  • Przekazanie Zmawiającemu ankiety celem oszacowania potencjału efektywności energetycznej i możliwości odzyskania kosztów inwestycyjnych w BC
  • Rekomendacje do dalszego działania

ETAP II – wizja lokalna

  • Wizja lokalna - audyt obiektów i instalacji w zakładzie połączony ze zbieraniem danych
  • Zebranie danych i informacji niezbędnych do opracowania AEE

ETAP III – raport z AEE wraz z listą rekomendacji

  • Analiza zużycia energii i określenie stanu technicznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji,
  • Wykazanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej badanego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji,
  • Potwierdzenie efektów ekonomicznych rekomendowanych przedsięwzięć (NPV, SPBT, DPBT, IRR)
  • Sporządzenie raportu z AEE

ETAP III – złożenie wniosku do URE

  • Przygotowanie i złożenie wniosku do Prezesa URE o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (Białego Certyfikatu)

ETAP IV – Audyt weryfikacyjny

  • Audyt potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności w danym przedsięwzięciu (powyżej 100 toe)


Karolina Knosalla, tel.: 784 439 782, e-mail:

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne