Polski English Deutsch
Start Kontakt Szukaj Mapa strony

Szukaj w serwisie


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa (AEP)
W dniu 1 października 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831), zwana dalej UEE, implementująca do polskiego prawa dyrektywę 2012/27/UE, zmieniająca niektóre ustawy i uchylająca ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.).

Ustawa określa zasady obejmujące m.in.:

 • Audyty energetyczne przedsiębiorstwa (AEP)
 • Białe Certyfikaty (BC) – Świadectwa efektywności energetycznej
 • Audyty efektywności energetycznej (AEE)

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831) (zwana dalej UEE) w art. 36 nakłada na przedsiębiorcę (z wyjątkiem mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy) obowiązek przeprowadzenia co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa (zwany dalej AEP) obejmującego minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników). Z tego obowiązku zostali zwolnieni przedsiębiorcy posiadający system zarządzania energią (określony we właściwej normie) lub mający system zarządzania środowiskowego – jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi zostać przeprowadzony (wg art. 51 UEE) do dnia 1 października 2017 roku. Zakres i sposób przeprowadzania audytu reguluje art. 37 USEE. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 5% przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Obowiązek ten nie musi być tylko kosztem!

Efektem końcowym AEP jest raport zawierający m.in. listę proponowanych do przeprowadzenia przedsięwzięć w przedsiębiorstwie wraz z wyliczeniami dotyczącymi potencjalnych oszczędności energii w wyniku ich realizacji i ich opłacalności. Raport ten może stanowić podstawę:

 • inwestycji proefektywnościowych przynoszących znaczące oszczędności w przedsiębiorstwie, jak np.: redukcja kosztów eksploatacji obiektów, instalacji czy urządzeń,
 • do zaplanowania wniosków do URE o Białe Certyfikaty - świadectwa efektywności energetycznej, które pozwolą odzyskać część zainwestowanych pieniędzy.

ZOBACZ JAK WYKONUJEMY AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA (AEP)

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykonywany jest w oparciu o normę PN-EN 16247, gdyż obejmuje ona wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych i transportu, a stosowanie EN 16247-1 zaleca dyrektywa 2012/27/UEETAP I - Audyt obiektów i instalacji


 • Wizja lokalna - audyt obiektów i instalacji wzakładzie połączony ze zbieraniem danych
 • Zebranie danych i informacji niezbędnych do opracowania AEP:
 • - ogólnych,
  -o zużyciu energii elektrycznej, energii cieplnej, chłodu w poszczególnych obiektach, instalacjach i urządzeniach, w tym w transporcie,
  - o obiektach budowlanych,
  - o transporcie,
  - o procesach produkcyjnych,
  - o instalacjach pomocniczych, sieciach dystrybucyjnych,
  - o widocznych miejscach strat energii,
  - o planowanych i możliwych do zaplanowania przedsięwzięciach służących poprawie efektywności energetycznej obiektów, instalacji i urządzeń, w tym transportu.

ETAP II - Bilans energetyczny (raport AEP)

 • Bilans istniejącego stanu wykorzystania energii w przedsiębiorstwie
 • Ocena efektywności energetycznej stanu obecnego
 • Ranking przedsięwzięć do realizacji, które po akceptacji Zamawiającego poddane są analizie pod względem możliwości oszczędności energii i opłacalności ekonomicznej
 • Analiza wraz z opracowaniem informacji o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego AEP
 • Sporządzenie raportu z AEP
 • Rekomendacje poaudytowe

ETAP III - Zawiadomienie Prezesa URE

 • Przygotowanie zawiadomienia do Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa (AEP)


Karolina Knosalla, tel.: 784 439 782, e-mail:

  poleć znajomemu drukuj
ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 45-031 Opole tel. 77/4426666 fax 77/4426695 e-mail: office@atmoterm.pl
Nasze serwisy: www.ekowiedza.pl l www.remas.pl l www.ekoforum.opole.pl l Projekty unijne